ยูริธมี่ (Eurythmy) เป็นอีกหนึ่งแขนงที่น่าสนใจตามการศึกษาแนว Waldorf ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่ถูกนำใช้บำบัดร่างกาย จิตใจ และสามารถพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

ทำความรู้จักยูริธมี (Eurythmy) คืออะไร?

 

ยูริธมี (Eurythmy) คือ ศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ทำให้เรารู้จักและเข้าใจตนเองได้จากภายในอย่างลึกซึ้ง ด้วยการเคลื่อนไหวทางกายภาพกับเสียงให้สัมพันธ์กับร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมถึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบำบัดโรค ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

 

 

ยูริธมี่ (Eurythmy) เกี่ยวข้องอย่างไรกับการศึกษาแนว Waldorf

 

Waldorf เป็นปรัชญาการศึกษาของ Rudolf Steiner นักปรัชญาชาวออสเตรีย โดยก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงสังคมที่โหดร้ายหลังสงครามให้กลับมาปกติสุขได้อีกครั้ง ซึ่งในปี ค.ศ. 1919 Emil Molt เจ้าของโรงงานยาสูบ Waldorf Astoria ได้เชิญ ‘Rudolf Steiner’ ไปบรรยายให้เหล่าคนงานได้ฟังและได้รับผลตอบรับที่ดีมาก Emil Molt จึงขอให้ Rudolf Steiner เปิดโรงเรียนตามปรัชญาของเขาให้แก่เด็กๆ และเปิดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ด้วย

 

หนึ่งในปรัชญาการศึกษาของ Rudolf Steiner ที่มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือ ‘ยูริธมี (Eurythmy)’ ซึ่งมีแนวคิดว่า การศึกษาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การสอนหนังสือหรือการให้ความรู้แก่เด็กเท่านั้น แต่เป็นการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์และค้นหาความสามารถที่แท้จริงของเด็กด้วย เพื่อให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ต่อมาการศึกษาแนว Waldorf ได้บรรจุยูริธมี (Eurythmy) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งวัยเรียนรู้ออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 7 ปี ได้แก่

 

 • ตั้งแต่แรกเด็กเกิดจนถึง 7 ขวบ
 • ช่วง 7 ขวบ ถึง 14 ขวบ
 • ช่วงอายุ 14 ถึง 21 ปี

 

โดยในการเรียนการสอนจะใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ โดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้เล่านิทาน กลอนหรือร้อยแก้ว และมีการเคาะเครื่องดนตรีชิ้นเล็กให้เด็กนักเรียนทำท่าทางประกอบ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวจากภายในและทำให้เกิดความรู้สึก 11 ด้านที่จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาความรู้สึกที่สัมผัสกับสิ่งรอบตัวได้อย่างมั่นใจและเป็นสุข ได้แก่

 

 • Sense of Touch ความรู้สึกจากการสัมผัส 
 • Sense of Life ความรู้สึกแห่งชีวิต 
 • Sense of Movement ความรู้สึกจากการเคลื่อนไหว
 • Sense of Balance ความรู้สึกสมดุลของร่างกาย
 • Sense of Smell ความรู้สึกจากการได้กลิ่น
 • Sense of Taste ความรู้สึกจากการลิ้มรส
 • Sense of Sight ความรู้สึกจากการมองเห็น
 • Sense of Temperature ความรู้สึกถึงอุณหภูมิ
 • Sense of Hearing ความรู้สึกจากการได้ยิน
 • Sense of Words การรู้สึกถึงความหมายของถ้อยคำ
 • Sense of Thought การรู้สึกถึงความคิด 

 

 

การเรียนยูริธมี่ (Eurythmy) ดีอย่างไร?

 

ช่วยบำบัดเด็กและผู้ใหญ่ที่ป่วย เช่น ปัญหาสมาธิสั้น อยู่นิ่งไม่ได้หรือไวต่อสิ่งเร้าภายนอก มีอาการซึมเศร้าหรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เป็นไปตามวัย เป็นต้น

 

บำบัดรักษาแบบองค์รวม ปรับสมดุลอวัยวะทั้งหมด โดยเฉพาะระบบประสาท ระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร ทำให้ร่างกายเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวมากขึ้นและสามารถแก้ปมในใจบางอย่างได้ เกิดสมดุลทั้งความคิด จิตสำนึก ความรู้สึก อันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

เราจึงสามารถสรุปได้ว่า ยูริธมี่ (Eurythmy) เป็นการศึกษาตามปรัชญา Waldorf ที่มีเป้าหมายให้เด็กได้รับการศึกษาแบบองค์รวม ผ่านการเคลื่อนไหวทางกายภาพที่มาจากจิตวิญญาณภายใน รวมถึงใช้ศิลปะแขนงต่างๆ มาเป็นสื่อการเรียนการสอน เน้นการศึกษาที่พัฒนาไปตามช่วงอายุได้อย่างสมดุล เพื่อให้เด็กสามารถค้นพบความต้องการและเข้าใจในชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริง

 

"โรงเรียนนานาชาติวันเดอร์แวลี่ย์" เป็นชุมชนเเห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาเด็กๆ ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกายภาพ ทางอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเรา สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเรา