การประเมิน

 

การเรียนที่ถูกผลักดันด้วยความกลัว การต้องสอบให้ผ่าน หรือให้ได้คะแนนดี ทำให้นักเรียนไม่มีพลังที่จะค้นพบศักยภาพของตนเอง เราไม่เห็นประโยชน์ในการสอบแข่งขัน หรือการเปรียบเทียบคะแนนเพื่อประเมินนักเรียน แต่อย่างไรก็ตามการประเมินทักษะแบบไม่เปรียบเทียบนั้นเป็นไปได้และจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ การประเมินเช่นนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ เราจะประเมินนักเรียนอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธี เช่น ประเมินจากการสังเกตอย่างใกล้ชิด การทำโครงงาน ใช้ใบงานต่างๆ การถาม-ตอบ เป็นต้น เพื่อให้พวกเขาแสดงออกถึงการเรียนรู้ในหลากหลายบริบท  ไม่ใช่ผ่านการทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว

คณะครูจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองจะได้รับรายงานพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตอนปลายภาคเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องนำส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบโรงเรียนในระบบเช่นกัน 

ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นประโยชน์ในการสอบแข่งขัน เพื่อประเมินนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงที่เขายังเล็ก  เราก็ตระหนักถึงความจำเป็นของการสอบเพื่อศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น 

เด็กๆที่ Wonder Valley  จะได้รับการเตรียมพร้อมให้สอบผ่านระดับ IGCSE เมื่ออายุ 14-16 ปีขึ้นกับความพร้อมและอายุเมื่อมาเข้าชั้นเรียนป. 1

IGCSE จะเป็นการสอบครั้งแรกของเด็กๆกับสถาบันรับรองมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ในการสมัครสอบระดับ IGCSE เด็กสามารถเลือกวิชาเฉพาะได้หลากหลาย อีกทั้งไม่มีการจำกัดอายุผู้สมัครสอบ