การประเมิน


การเรียนที่ถูกผลักดันด้วยความกลัว การต้องสอบให้ผ่าน หรือให้ได้คะแนนดี ทำให้เด็กๆไม่มีพลังที่จะค้นพบศักยภาพของตนเอง เราไม่เห็นประโยชน์ในการสอบแข่งขัน หรือการเปรียบเทียบคะแนนเพื่อประเมินเด็ก  แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินทักษะแบบไม่เปรียบเทียบนั้นเป็นไปได้และจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ การประเมินเช่นนี้ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ เราจะประเมินเด็ก อย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธีที่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาแสดงออกถึงการเรียนรู้ในหลากหลายบริบท  ไม่ใช่ผ่านการทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว


คณะครูจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองจะได้รับรายงานแจ้งความก้าวหน้าของเด็ก/พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆทุกเดือนและตอนปลายภาคเรียน คณะครูจะส่งรายงานสรุปการเรียนรู้ของทั้งเทอม 

ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นประโยชน์ในการสอบแข่งขัน เพื่อประเมินเด็กโดยเฉพาะในช่วงที่เขายังอายุน้อย  เราก็ตระหนักถึงความจำเป็นของการสอบเพื่อศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น 

เด็กๆที่ Wonder Valley  จะได้รับการเตรียมพร้อมให้สอบผ่านระดับ IGCSE เมื่ออายุ 14-16 ปีขึ้นกับความพร้อมและอายุเมื่อมาเข้าชั้นเรียนป. 1

IGCSE จะเป็นการสอบครั้งแรกของเด็กๆกับสถาบันรับรองมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ในการสมัครสอบระดับ IGCSE เด็กสามารถเลือกวิชาเฉพาะได้หลากหลาย อีกทั้งไม่มีการจำกัดอายุผู้สมัครสอบ