กระบวนการศึกษา


เด็กๆที่ Wonder Valley จะไม่ถูกสอน แต่จะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้โดยการถามคำถาม ในบรรยากาศแห่งเสรีภาพ เด็กๆจะสำรวจความรู้ ทดสอบแนวคิดที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาความเข้าใจใหม่ๆ การเรียนรู้ของเด็กมีความหมายมากขึ้นเมื่อผ่านประสบการณ์ตรงในบริบทของชีวิตจริง เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัสทำงาน 


เด็กจะมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งที่สุด เมื่อเขาสามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไร ในช่วงเช่นนี้สมองของเขาจะพัฒนาและมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามเด็กที่ถูกบังคับให้ทำสิ่งที่เขาไม่พร้อมที่จะทำหรือยังไม่สนใจมักจะเบื่อและเฉยเมย การไม่มีส่วนร่วมของเด็กเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสมอง


เราเชื่อว่าเด็กทุกคนเต็มไปด้วยศักยภาพและมีเอกลักษณ์ ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ต้องเอื้อให้พวกเขาพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ในทิศทางและจังหวะชีวิตเฉพาะตัว เราจึงจัดให้มีเวลาสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยที่ครูเพียงให้คำแนะนำ เป็นเพียง Facilitator ไม่ใช่ผู้สอน เวลาในการเรียนเช่นนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเด็กเรียนสูงขึ้น การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนตั้งแต่เล็ก


ห้องเรียนของเรามีขนาดเล็กเเละอัตราส่วนครูต่อนักเรียนสูง ชั้นเรียนที่คละอายุเด็ก เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ผสมผสานกันเหมือนชีวิตจริง เด็กที่อายุน้อยจะเรียนรู้จากการสังเกตเด็กอายุมากกว่า ส่วนเด็กโตจะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการที่ได้ช่วยเหลือเด็กเล็ก อีกทั้งยังช่วยลดการเปรียบเทียบระหว่างเด็กๆและในใจครู

 

เราจะทำให้การเรียนรู้ภาษาเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน และสร้างทัศนคติที่เปิดต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ถึงแม้เป็นโรงเรียนนานาชาติ เรามีเป้าหมายที่จะให้เด็กๆพูดและเขียนภาษาไทยได้ในระดับที่ใช้งานได้จริง


เราใช้หลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษ ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนจากแนวทางการศึกษาแบบก้าวหน้า เช่นแนวทางของ Forest Schools อยู่ในยุโรป ซึ่งใช้สภาพแวดล้อมในธรรมชาติเป็นห้องเรียน การจัดกิจกรรมแบบ Play Based และ semi-structured ของเราได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางของ Reggio Emilia ซึ่งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และการแสดงออกในหลากหลายวิธี ในกระบวนการเหล่านี้ครูจะออกแบบแผนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับความสนใจและความพร้อมของเด็กเป็นหลัก

การเสวนาระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง จะเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ สิ่งที่เด็กทำที่โรงเรียนควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทำที่บ้าน เพื่อให้ทุกคนในที่นี้เติบโตไปพร้อมกัน สุขภาพทางกายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ที่ Wonder Valley เด็กจะได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา การละเล่นต่างๆ เต้น ฝึกโยคะ และได้รับประทานอาหารสุขภาพทุกๆวัน ทุกคนที่นี้จะร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรอบๆ เพื่อบ่มเพาะความรับผิดชอบและเสริมสร้างความเอาใจใส่และความเคารพซึ่งกันและกัน