หลักการศึกษา

การเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงความพิศวง

ความพิศวงเป็นรากฐานสำคัญยิ่งของความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นแรงกล้าในชีวิต ความพิศวงจะคลี่บานได้ก็ต่อเมื่อเด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สงบ อบอุ่นและได้รับความเข้าใจที่ไม่ก่อให้เกิดความกลัวไม่ว่าจากผู้ใหญ่หรือเพื่อน 

การเรียนรู้โดยปราศจากความกลัว

การเรียนรู้ที่ Wonder Valley จะไม่ตั้งอยู่บนความกลัวไม่ว่ารูปแบบใด ถ้ามีความกลัว ความสนใจใคร่รู้และความสนุกในการเรียนของเด็กจะค่อยๆตายไป เราไม่ใช้การลงโทษ การเปรียบเทียบ ไม่ส่งเสริมการแข่งขัน ไม่ปกป้องจนเกินควร เพราะการกระทำเหล่านี้เกิดจากความกลัวของผู้ใหญ่และจะทำให้เกิดความกลัวในจิตใจเด็กเช่นกัน
การเรียนรู้ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ
 
วิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้มนุษย์แยกตัวออกจากธรรมชาติ เราเชื่อว่าการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจะก่อให้เกิดความรู้สึกละเอียดอ่อนและความสงบของจิตใจ ซึ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและความเงียบสงบบ้างในชีวิตประจำวัน จะช่วยลดการคิดฟุ้งซ่านของสมอง และเปิดที่ว่างให้ได้สะท้อนตนเอง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้แรงบันดาลใจที่จะค้นคว้าจินตนาการและริเรื่มสร้างสรรค์ เด็กจำเป็นต้องมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อการเกิดประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อรู้สึกถึงคุณค่าของความสัมพันธ์กับธรรมชาติและอนุรักษ์ไว้
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิกฤตโลก 
 
การศึกษาที่ถูกต้อง ต้องสนใจที่จะค้นหาว่าจะฟูมฟักเด็กๆเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมเพิ่มขึ้นอย่างไร เพื่อการนี้เด็กจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้สืบค้นในค่านิยมต่างๆที่ก่อวิกฤติเยี่ยงนี้ และตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ของพวกเขากับคุณค่าเหล่านี้ เพื่อค้นหาดูว่าเขาจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

                
 
การเรียนรู้ในความสัมพันธ์
 
พัฒนาการทั้งหมดของมนุษย์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ในการสัมพันธ์กับผู้อื่นเราจะรับรู้ถึงการกระทำของเราเองและรู้ว่ามันเกิดจากอะไร ในความเหมือนและความต่างระหว่างกัน ความเชื่อและแนวคิดต่างๆจะถูกท้าทาย เราจะเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกันและกัน และอาจจะค้นพบว่าโดยพื้นฐานแล้ว เราไม่ได้แตกต่างกัน

 

ผู้ปกครองในฐานะผู้ให้ความรู้
 

พ่อแม่เป็นแหล่งที่มาของพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่ชีวิตสมัยใหม่ที่มีการเร่งรีบทำให้ยากที่จะปฏิบัติตามบทบาทนี้และตอบสนองความต้องการของเด็กที่กำลังเติบโตได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะความต้องการทางด้านอารมณ์ของพวกเขา เรามักจะไม่ตระหนักถึงความเครียดทางอารมณ์ของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งหากไม่ได้ทำความเข้าใจกับมัน สิ่งนั้นอาจถูกส่งต่อมายังเด็กๆ ในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว

Wonder Valley ปรารถนาที่จะสนับสนุนผู้ปกครองด้วยวิธีการในการทำความเข้าใจตนเองและบุตรหลานของตน การสังเกตพวกเขาตามความเป็นจริง และรับฟังโดยไม่ตัดสิน เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยที่จะติดตามสิ่งที่พวกเขาสนใจได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เรายินดีรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ปกครองเสมอ ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมินบุตรหลานของตน ครูและผู้ปกครองจะพบกันเป็นประจำเพื่อพูดคุยถึงพัฒนาการของเด็ก

เรายังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ โครงงานในชั้นเรียน หรืองานเทศกาลที่จะจัดขึ้น

เราแนะนำให้ผู้ปกครองเข้าร่วม “Wonder Forum” ที่เราจะจัดขึ้นทุกๆ เดือน ซึ่งเป็นโอกาสให้นักคิดและผู้เชียวชาญทางด้านการศึกษาได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและผู้ปกครอง และในบางช่วงเวลาของปี เรายินดีต้อนรับผู้ปกครองมาเป็นอาสาสมัครในด้านที่ตนมีความความเชี่ยวชาญอีกด้วย

ครูในฐานะผู้เรียน 
 

"The right kind of education begins with the educator, who must understand himself and be free from established patterns of thought; for what he is, that he imparts. If he has not been rightly educated, what can he teach except the same mechanical knowledge on which he himself has been brought up? So, our problem is not so much the child, the boy or the girl, but the teacher, the educator, who needs educating much more than the pupil. And to educate the educator is far more difficult than to educate the child, because the educator is already set, fixed. He merely functions in a routine, because he is really not concerned with the thought process, with the cultivation of intelligence."                                                                                                    

                                                                                                                      -   J Krishnamurti                                                    


ครูจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะการสังเกต หมายถึงครูจะต้องตระหนักถึงการตอบสนองโดยอัตโนมัติของตนเองอยู่เสมอ และพร้อมที่จะขจัดความคิดเดิมๆและอคติที่ตนมี ที่อาจจะใช้วิเคราะห์ ตัดสิน ตั้งข้อสรุป เกี่ยวกับเด็กหรือสถานการณ์ใดๆ
เราจะเลือกสรรครูที่มาจากทุกสาขาอาชีพทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการเรียนรู้ตนเองเช่นเดียวกับเรา  ด้วยใจรักในสิ่งที่ทำและประสบการณ์หลากหลายทั้งทางวิชาการและไม่ใช่วิชาการ บุคคลเช่นนั้นจะสามารถจุดประกายความสนใจให้แก่เด็กได้ และเพื่อให้ครูของเราทันต่อพัฒนาการใหม่ๆ ด้านการศึกษา ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  ครูจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ