หลักสูตรประถมศึกษา

ต่อยอดจากหลักสูตรปฐมวัยโปรแกรมประถมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางของประเทศอังกฤษ (The national curriculum in England) ในการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการ Inquiry based learning ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำถาม และคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเขาเอง สร้างพื้นฐานของ Self-directed learning. กระบวนการสอนเน้นสร้างสมรรถนะให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการสื่อสาร 

นักเรียนจะซึมซับความรู้ด้วยวิธีการสอนที่มีแบบแผนมาก เรียนผ่านกิจกรรมที่ลงมือทำจริง (Active learning) มีการบูรณาการวิชาการเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการเรียนรู้ 

กระบวนทัศน์ของเรา หยั่งรากอยู่ในกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะและโครงงาน คำถาม ความสนใจ ความคิด และการสังเกตของเด็กจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเรียน ทั้งครูและเด็กจะร่วมรับผิดชอบในการเรียนการสอน ครูมีบทบาทที่ชัดเจนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ที่เด็กสามารถท้าทาย ทดลอง และสร้างความหมายใหม่ของเขาเอง การเรียนรู้เช่นนี้เอื้อให้เด็กเคลื่อนจากความพิศวง ความกังขาไปสู่ความเข้าใจที่เป็นปึกแผ่นขึ้น และเปิดโอกาสให้ถามค้นต่อไปอีก

นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่โรงเรียนแล้ว ทาง Wonder Valley ยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เด็กจะไปทัศนศึกษา ไปยังสถานที่แปลกใหม่ เพื่อรับประสบการณ์หลากหลายที่เชื่อมโยงกับโลก เห็นความเกี่ยวโยงของสิ่งที่เรียนในห้องกับโลกภายนอก เด็กต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้การเรียนรู้นี้เกิดผลในการกระทำ และการตัดสินใจ