Wonder Valley ต้องการที่จะเป็นโรงเรียนที่ปราศจากความกลัวที่จะผิดพลาดและการลงโทษ เราสร้างพื้นที่ให้เด็กๆ ไม่รู้สึกกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง ที่จะถามในสิ่งที่สงสัย และพูดว่า ‘ไม่รู้’ หรือ ‘ไม่เข้าใจ’ ในความอิสระนี้เองที่เด็กๆ จะได้รับการเลี้ยงดูและสนับสนุนจากคุณครูที่มีความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้พวกเขาได้ค้นพบความสามารถและก้าวผ่านอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ในตนเองไปได้ ในบรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้เองที่เด็กๆ จะได้มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

ภารกิจ

ความน่าวิตกกังวลพื้นฐานของการศึกษา คือวิกฤตในโลกที่มีอยู่ในทุกด้านและทุกระดับ ทั้งทางสังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มนุษย์ที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและความกลัว เป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตเหล่านี้ แม้จะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตาม ดังนั้น ความพยายามใด ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาของโลกต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานในธรรมชาติ ความปรารถนา และความกลัวของมนุษย์

Wonder Valley เชื่อว่า การศึกษาจะส่งผลกระทบได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถสนับสนุนการสำรวจและสืบเสาะเข้าไปในโลกทั้งสองมิติของชีวิตมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งโลกภายนอก และโลกภายใน

โลกภายนอก คือโลกที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ และความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในโลกภายนอกนี้ เราจะให้ความสำคัญไปที่การพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา เช่น การขวนขวาญหาความรู้ พัฒนาทักษะ และการสำรวจความสามารถทางปัญญาของตน ภายใต้ทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligence) ซึ่งช่วยให้เราโอบอุ้ม เคารพ และชื่นชมทุกๆ อย่างบนที่เป็นปาฏิหารย์ของชีวิตบนโลกใบนี้

โลกภายใน คือโลกของอารมณ์ ความรู้สึก และเงื่อนไขต่างๆ ของมนุษย์ที่ควบคุมความคิด การกระทำ และการตัดสินใจต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา รวมไปถึงความเป็นตัวตนของมนุษย์

Wonder Valley ต้องการเป็นมากกว่าโรงเรียนที่มอบวิชาความรู้ให้กับเด็กๆ แต่เราจะเป็นพื้นที่ให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง เพื่อสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้ก้าวผ่านขีดจำกัดของตนเอง และเติบโตขึ้นอย่างสุดขีดศักยภาพของตน