รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2023

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2023

โรงเรียนนานาชาติวันเดอร์แวลี่ย์ เป็นโรงเรียนทางเลือกนานาชาติแห่งแรกในภาคใต้ ใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษ

รับนักเรียน

ชั้นอนุบาล ช่วงอายุ 3-5 ปี

ชั้นประถมศึกษา ช่วงอายุ 6-9 ปี

สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอเยี่ยมชมโรงเรียน