ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 กระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และตั้งแต่ที่โลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคงได้ประจักษ์กับตนเองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมหาศาลในแทบทุกมิติ ทั้งยังมีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เด็กในศตวรรษที่ 21 ต่อจากนี้จะต้องสร้างทักษะที่จำเป็นต้องเติมเต็มอีกมากมาย เพื่อให้ก้าวทันโลก ส่วนที่ว่าทักษะในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง และนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นอย่างไร จึงจะสามารถเรียนรู้ทันโลกใบนี้ที่เดินไปไวกว่าที่เคย บทความนี้มีคำตอบมาฝากกัน

 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คืออะไร

 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ ความสามารถ และการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีทักษะเหล่านั้นเป็นที่ต้องการและประสบความสำเร็จ ในยุคศตวรรษ 21 ขึ้นไป อย่างที่ได้กล่าวไปว่า ด้วยความที่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีหมุนไปข้างหน้าไกล ความต้องการของตลาดก็เปลี่ยนไป ทำให้เด็กๆ ต้องเตรียมพร้อมให้สอดรับกับ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

3 ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

 

นอกจากทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนต่างก็จำเป็นต้องเรียนรู้ ต้องมีและใช้ในทุกยุคสมัย Batelle for Kids ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานประสานกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนเพื่อมุ่งเน้นการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ได้กล่าวถึง 3 ทักษะที่ต้องมีเป็น 21st Century Skills คือ

 

 

1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills or 4Cs)

 

ประกอบด้วย การคิดเชิงวิเคราะห์ พิจารณาอย่างมีระบบและผ่านการใช้วิจารณญาณ รวมถึงรู้จักการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและถูกวิธี การสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอยู่เสมอ

 

2) ทักษะความรู้ดิจิทัล (Information, Media & Technology Skills)

 

ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าถึงและเรียนรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อและสามารถจัดการได้อย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

3) การงานอาชีพและทักษะชีวิต (Lift & Career Skills)

 

ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ พร้อมจะปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ปิดกั้นความคิดและจินตนาการ สามารถเป็นผู้นำได้ด้วยตนเอง การเข้าถึงสังคมและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ไร้พรมแดน รวมถึงความรับผิดชอบและลงมือทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นอย่างไร

 

Partnership for 21st Century Learning หรือ P21 ได้กล่าวถึง สิ่งที่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมี คือ 7C Skills และ 4C ดังนี้

 

- 7C (ทักษะทั่วไปที่จำเป็นต้องมี) 

ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา, ความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดนวัตกรรม,ความเข้าใจในวัฒนธรรมหลากหลาย เพราะโลกดิจิทัลไม่จำกัดพรมแดน, การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำได้ในตัว, การสื่อสาร เข้าถึงข้อมูล และรู้เท่าทันสื่อ, การเลือกใช้และนำเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ รวมถึง อาชีพและการเรียนรู้พึ่งตนเอง

 

- 4Cs (ทักษะการเรียนรู้เชิงลึก)

ประกอบด้วย การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง 4 สิ่งนี้จำเป็นต้องพัฒนาให้แข็งแกร่งมากกว่าข้ออื่น

 

ส่วน National Research Council of National Academies ได้กล่าวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมี ดังนี้

- ความสามารถทางปัญญา: ประกอบด้วย ความคิดอย่างมีระบบ, ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

- ความสามารถในการทำงาน: การเปิดกว้างทางความคิด, ความขยันหมั่นเพียร และ การประเมินความสามารถตัวเองอยู่เสมอ

ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์: การเข้าใจผู้อื่นจนสามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

9 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี พัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กัน

 

สรุป

 

แม้ว่าทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว แต่จะเห็นได้ว่า ทักษะที่ระดับนานาชาติส่วนใหญ่กำหนดไว้กัน ไม่ได้มุ่งเน้นไปในด้านความรู้เชิงวิชาการมากนัก แต่มุ่งเน้นทักษะแบบองค์รวม ที่รวมเอาทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ในชุดทักษะด้วย ซึ่งล้วนเป็นส่วนที่ต้องฝึกฝนผ่านประสบการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

 

จึงสรุปได้ว่า การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับลูกน้อยนั้น จะต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ใช่เพียงการเรียนรู้จากตำราเรียน หรือสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้น การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเลือกกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และที่สำคัญที่สุด การเลือกสถานศึกษาที่สามารถเสริมทักษะนอกตำราอื่นๆ ที่การศึกษาสายสามัญไม่บรรจุในหลักสูตร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองจำเป็นต้องใส่ใจ 

 

"โรงเรียนนานาชาติวันเดอร์แวลี่ย์" เป็นชุมชนเเห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาเด็กๆ ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกายภาพ ทางอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเรา สอบถามเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเรา