โภชนาการ

ในการศึกษาที่เป็นองค์รวม เรามองทุกสิ่งอย่างเชื่อมโยงกัน เราเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ สุขภาวะและพัฒนาการของเด็ก นอกจากกิจกรรมในห้องและนอกห้อง ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ อาหารที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของเด็ก สมองใช้พลังงานมหาศาลในแต่ละวัน มันจึงสำคัญที่เราต้องแน่ใจว่าเด็กๆได้รับพลังงานและสารอาหารในแต่ละวันอย่างเพียงพอ
เพื่อให้เด็กมีศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ 

อาหารที่ Wonder Valley ปรุงด้วยวัสดุสดใหม่ตั้งแต่ต้น เราส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผักสดหลากหลาย ธัญพืชไม่ขัดขาว อาหารไม่ใส่สารปรุงแต่ง  ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไข่ที่เลี้ยงแม่พันธุ์อย่างเป็นธรรมชาติตามท้องถิ่น

นอกจากเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย 
จากการที่ได้คุ้นเคยกับการรับประทานอาหารสุขภาพตั้งแต่เด็กๆ เด็กจะเติบโตด้วยพื้นฐานที่แข็งแรง ไม่เพียงทางร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ด้วยเช่นกัน และจะส่งผลให้เด็กสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วยตนเองในอนาคต